Ydelser

Vores rådgivningsteam består af rådgivere med erfaring fra toneangivende rådgivnings- og arkitekthuse i Danmark og kortlæggere med hands on-erfaring fra den udførende del af byggebranchen.

Vi er en digitalt forankret virksomhed, der siden 2019 er blevet brancheførende inden for miljø- og ressourcekortlægninger i Danmark.

Vores tilgang til miljø- og ressourcekortlægninger skaber et digitalt grundlag for videre rådgivning omkring genanvendelse og genbrug samt vise vejen til, hvordan bygherre kan træffe datadrevne valg om, hvordan bygnigen skal skabe værdi fremadrettet.
Rådgiver i gang med at bruge Milvas kortlægningsværktøj Milva Pro

Tillægsydelser

Forundersøgelser

Ansøgning om nedrivningstilladelse
Vi tilbyder hjælp til at ansøge kommunen om en nedrivningstilladelse. Den gælder i 12 måneder. Behandlingstiden varierer fra kommune til kommune.
Screening af dokumenter fra byggesagsarkiv
Milva har erfaring med og udfører regelmæssigt screening af materiale fra byggesagsarkivet både i den indledende fase samt undervejs i projektet.
Dette omfatter også luftfoto og andet tilgængeligt materiale.
Indhente diverse information
Som en del af det indledende arbejde varetager Milva også indhentning af diverse informationen vedr. bygningen. Det kunne være:
- LER
-Oplysninger om bevaringsværdigt byggeri
- Oplysninger fra byggesagsarkivet 
- Oplysninger om tinglyste servitutter for ejendommen
Indhentning af §25 udtalelse fra kulturhistoriske museum
Milva kan stå for dialogen med relevante kulturhistoriske museum for at sikre bygherre ift. Museumslovens §25

On-site besigtelse

Miljøscreening
En indledende undersøgelse af ejendommen for hvilke potentielt miljøskadelige stoffer der skal tages højde for. Kan være anvendelse på større projekter, hvor miljøscreeningen kan bruges til at traffe valg om projektets næste skridt.

Milva anbefaler altid at man vælge en reel miljøkortlægning.
Miljøkortlægning
En detaljeret gennemgang af bygningen med registrering af miljøproblematiske materialer med prøvetagning og kemisk analyse. Resulterer i en Milva miljørapport der blandt andet indeholder automatisk opdeling i affaldsfraktioner med EAK-koder, oversigt over saneringsopgaver samt fotodokumentation af miljøproblematiske materialer. Indeholder al nødvendig information til lovpligtig anmeldelse af affald til kommunen.
Ressourcekortlægning
En kortlægning af alle materialer, inklusiv estimerede mængder, CO2-besparelser ved genanvendelse og placeringer.
Kombineret med miljødata fra en miljøkortlægning er dette en komplet kortlægning af alle materialer, risikomaterialer såvel som genanvendelige ressourcer, og det optimale grundlag for udarbejdelse af en reel genanvendelsesplan.
Uddybende miljøundersøgelser
På baggrund af resultaterne af miljøkortlægning af bygningen kan vi også tilbyde en række uddybende miljøundersøgelser. Disse kan for eksempel være med til at opdele og begrænse affaldsmængderne yderligere, ofte mere stor økonomisk og ressourcemæssig gevinst. Dette kunne for eksempel være undersøgelser for indtrængning af PCB i materialer.
Undersøgelse af Radon
I forlængelse af kortlægningen af bygningen kan Milva også forestå en undersøgelse af forekomsten af Radon i ejendommen.

Rubrik

Rådgivning om genbrug og genanvendelse
Vores miljø- og ressourcekortlægning af designet til at gøre genbrug og genanvendelse af materialer og bygningsdele nemmere, da alle bygningens materialer er registreret i Milva-rapporten. Milva har specialiseret sig i rådgivning om genbrug og genanvendelse.
Udarbejdelse af saneringsplaner
Med en Milva-miljøkortlægning er der automatisk en oversigt over projektets saneringsopgaver. Men Milva tilbyder også udarbejdelse af saneringsplaner inkl. en 2D visualisering af resultatet af gennemførte miljøprøver samt placering på grundplan.
Udforme udbudsmateriale
Med Milva-rapporten i hånden har bygherre det bedste grundlag for at indhentet retvisende og konkurrencedygtige tilbud på nedrivning, genanvendelse og bortskaffelse af byggeaffald.

Milva tilbyder også at udforme det endelige udbudsmateriale.
Input til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS
Udarbejdelse af tillæg til PSS-planer (Plan for sikkerhed og sundhed) til byggepladser, hvor bygherre forventer, at der er mere end en arbejdsgiver og beskæftiget mere end ti personer samtidigt på byggepladsen - eller hvor der udføres særligt farligt arbejde.

Rubrik

Anmeldelse af affald
Anmeldelse af byggeaffald til kommunen skal ske senest 14 dage før nedrivning. På baggrund af Milva-rapporten (vores miljø- og ressourcekortlægning af bygningen) er dette lettere end ellers, men Milva tilbyder også hjælp til den sidste del af ansøgningen.
Anmeldelse af midlertidig aktivitet
Milva kan også bistå med anmeldelse af midlertidig aktivitet til kommunen. Herunder anmeldelse af nedrivning af ejendommen.
Anmeldelse af asbestarbejder
Arbejdsgiver har du pligt til at anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet, hvilket så vidt muligt skal foretages 8 dage inden asbestsaneringen. Milva bistår jævnligt med dette for bygherre.
Udførelse af tilsyn
Milva kan også tilbyde at udføre bygherrens løbende tilsyn med etablering og vedligeholdelse af fælles sikkerhedsforanstaltninger (herunder korrekt brug af værnemidler og ikke-støvende arbejdsmetoder) i forbindelse med blandt andet saneringsopgaver.